penny d. jones

pennyweb2

Dechreuodd fy ngyrfa fel artist tra roeddwn yn byw yn Iwerddon yn yr wythdegau pan ddysgais fy hun i baentio gyda dyfrlliw. Cyd ddechreuais Gydweithfa Trefdraeth yn 1995 a gadewais yn 2010 i wneud fideos a gosodiadau. Es ar Gwrs Mynediad i Goleg Celf Caerfyrddin yn 1996 a graddiais yn hwyrach mewn Celfyddyd Gain Paentio yn 2007. Es i Sheffield Hallam i wneud Gradd Meistr mewn Celf Gyfoes yn 2009. Datblygodd fy ngwaith o baentio tirluniau i ymchwilio i ‘r profiad o deithio .

Rwy’n paentio yn reddfol ac yn ddigymell fel yn arddull y 1950 a’r 1960 pan oeddwn yn tyfu. Rwy’n ymateb i’r presennol a gweithiaf yn y man a’r lle neu o fraslyfrau o’r un man. Mae fy lluniau yn addasiadau byrfyfyr ynddynt eu hunain fel ymateb i brofiadau fel lle, taith, darn o gerddoriaeth neu sgwrs,. Mae lliw yn hanfodol a lliw yw’r peth amlycaf a welaf. Fel arfer byddaf yn gorffen llun mewn un sesiwn.

Roeddwn yn gyd sylfaenwraig ym menter Gapel y Graig yn 2012, sef lle celf gerllaw Machynlleth a rydwi’n aelod o Grŵp Artistiaid Rhôd sy’n dangos Celf Gyfoes a deialog rhwng gwlad a dinas ( Drefach/ Felindre a Chaerdydd). Fe wnes ffilm, Ladi’r Lafant yn Nhudraeth yn 2013.

My career as an artist began when I taught myself to paint watercolours whilst living in Ireland in the 1980s. I co founded of the Newport Collective in 1995 and left in 2010 to make videos and installations. I went on an access course at the Art School in Carmarthen in 1996 and later got the degree in Fine Art Painting in 2007. I went on to Sheffield Hallam to do a Masters in Contemporary Fine Art in 2009. My painting developed from the landscape to painting the experience of journeys.

I am an instinctive and spontaneous painter, my style is reminiscent of 1950’s and 60’s when I grew up. I respond to the now, working in the time and place or sometimes from sketchbooks of the same. My paintings are improvisations in themselves as a response to an experience, which could be of place, a journey, music or a conversation. Colour is crucial and is mainly what I see. I usually complete work in one sitting.

I was a co founder of Capel y Graig, in 2012, an artspace near Machynlleth and am a member of Rhôd Artist’s’ group since 2010, who show Contemporary.Art with a rural urban dialogue (Drefach Felindre and Cardiff).
I made the local film “Lavender Lady” in 2013.
www.pennyjones.me.uk